Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Alena Židová Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47 76
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Ing. Ľudmila Pankovčinová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14 79
Maturitná skúška z OP na SOŠ 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
PhDr. Eva Ringerová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 30
Osvedčenie o priznaní kreditov za tvorivé aktivity 1
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Mgr. Daniela Babejová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Ing. Ľuboslava Bálintová Základný zjazdový výcvik pre PZ - inštruktorov lyžovania 10 25
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ing. Ľubica Demková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
Ing. Iveta Dudinská Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
PaedDr. Andrea Firdová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 34
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
PaedDr. Viera Hajžušová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14 29
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
PhDr. Zita Ihnátová Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10 97
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Metodika výučby ANJ na SŠ podľa nových pedagogických dokumentov 25
Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov SOŠ 35
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Anna Jirásková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 42
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - ANJ 13
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Ing. Ľubica Jurčišinová Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 38
Maturitná skúška z OP na SOŠ 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ing. Mária Kačurová Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 22
Ing. Marianna Karasová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14 81
Maturitná skúška z OP na SOŠ 15
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Internet a bezpečnosť 7
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Michal Kurty Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
PhDr. Mária Lenartová Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 35
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ing. Silvia Lišaníková Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 57
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ing. Ľubomíra Lukšová Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7 65
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Internet a bezpečnosť 7
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Maturitná skúška z OP na SOŠ 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Ing. Igor Marcák Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
Ing. Ľudmila Milovčiková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14 49
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ján Olekšák Textový editor WORD pre pokročilých 7 75
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mikrosoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Martin Polák Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
Ing. Ľudmila Šepeľová Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10 79
Základný zjazdový výcvik pre PZ - inštruktorov lyžovania 10
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Ing. Adriana Štibľaríková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 81
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Internet a bezpečnosť 7
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Maturitná skúška z OP na SOŠ 15
Mgr. Ľubica Taňkošová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SOŠ - všeobecnovzdelávacia zložka - multiplikátori 14 38
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Odstaňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13


© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2017

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
    Komenského 1, 066 01 Humenné
  • 057/775 24 32

Fotogaléria