Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Alena Židová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14 76
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ing. Ľudmila Pankovčinová Maturitná skúška z OP na SOŠ 15 79
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
PhDr. Eva Ringerová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 30
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Osvedčenie o priznaní kreditov za tvorivé aktivity 1
Mgr. Daniela Babejová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Ing. Ľuboslava Bálintová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 25
Základný zjazdový výcvik pre PZ - inštruktorov lyžovania 10
Ing. Ľubica Demková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
Ing. Iveta Dudinská Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
PaedDr. Andrea Firdová Čitateľská gramotnosť v edukácii 9 34
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Viera Hajžušová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 29
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
PhDr. Zita Ihnátová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 97
Metodika výučby ANJ na SŠ podľa nových pedagogických dokumentov 25
Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov SOŠ 35
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Mgr. Anna Jirásková Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - ANJ 13 42
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ing. Ľubica Jurčišinová Maturitná skúška z OP na SOŠ 15 38
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ing. Mária Kačurová Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 22
Ing. Marianna Karasová Maturitná skúška z OP na SOŠ 15 81
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Internet a bezpečnosť 7
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Mgr. Michal Kurty Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
PhDr. Mária Lenartová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 35
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Ing. Silvia Lišaníková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 57
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Ing. Ľubomíra Lukšová Textový editor WORD pre začiatočníkov 7 65
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Internet a bezpečnosť 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Maturitná skúška z OP na SOŠ 15
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Ing. Igor Marcák Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
Ing. Ľudmila Milovčiková Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20 49
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ján Olekšák Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14 68
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Základná obsluha počítača 8
Mikrosoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Mgr. Martin Polák Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
Ing. Ľudmila Šepeľová Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10 79
Základný zjazdový výcvik pre PZ - inštruktorov lyžovania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Ing. Adriana Štibľaríková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14 81
Maturitná skúška z OP na SOŠ 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Internet a bezpečnosť 7
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Mgr. Ľubica Taňkošová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SOŠ - všeobecnovzdelávacia zložka - multiplikátori 14 38
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Odstaňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13


© aScAgenda 2018.0.1084 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.02.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
    Komenského 1, 066 01 Humenné
  • 057/775 24 32

Fotogaléria