PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Alena Židová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 76
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Ing. Ľudmila Pankovčinová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 73
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Príprava vedúcich predmetových komisií 4
Ing. Ľuboslava Bálintová Základný zjazdový výcvik pre PZ - inštruktorov lyžovania 10 49
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Ing. Iveta Dudinská Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 41
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 2
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
PaedDr. Andrea Firdová Čitateľská gramotnosť v edukácii 9 34
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Viera Hajžušová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 53
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
PhDr. Zita Ihnátová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24 121
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Metodika výučby ANJ na SŠ podľa nových pedagogických dokumentov 25
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov SOŠ 35
Mgr. Anna Jirásková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 66
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - ANJ 13
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Ing. Ľubica Jurčišinová Maturitná skúška z OP na SOŠ 15 38
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Ing. Mária Kačurová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 26
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 11
Ing. Marianna Karasová Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 75
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Maturitná skúška z OP na SOŠ 0
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Internet a bezpečnosť 7
Mgr. Stanislava Kočanová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
PhDr. Mária Lenartová Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 20
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Ing. Silvia Lišaníková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 27
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 12
Ing. Igor Marcák Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 39
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Ing. Ľudmila Milovčíková Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20 73
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ján Olekšák Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7 65
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Mgr. Martin Polák Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
Ing. Ľudmila Šepeľová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14 103
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Základný zjazdový výcvik pre PZ - inštruktorov lyžovania 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Ing. Adriana Štibľaríková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14 75
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 7
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Internet a bezpečnosť 7
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Mgr. Ľubica Taňkošová Odstaňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 8 8


© aScAgenda 2022.0.1363 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.07.2022
  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
   • riaditel@oa-he.vucpo.sk
   • ekonom@oa-he.vucpo.sk
   • 057/775 24 32
   • Komenského 1, 066 01 Humenné Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje