Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia ADK
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
biológia a ekológia BIE
cvičenia z ekonomickej informatiky CEI
cvičenia z hospodárskych výpočtov a štatistiky CSH
cvičenia z matematiky CVM
cvičenia z účtovníctva CVU
dejepis DEJ
ekonomické cvičenia EKC
etická výchova ETV
informatika INF
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v ruskom jazyku KRJ
matematika MAT
náboženská výchova NBV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
podniková ekonomika POE
praktická časť odbornej zložky PRX
právna náuka PRN
prax OPR
ruský jazyk RUJ
seminár z bankovníctva SBV
seminár z daňovej sústavy DSU
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenská komunikácia KMM
správanie SPR
španielsky jazyk SJA
športová príprava SRL
telesná a športová výchova TSV
teoretická časť odbornej zložky TOC
tovaroznalectvo TVZ
účtovníctvo UCT
úvod do makroekonómie MEU
úvod do sveta práce USP

© aScAgenda 2020.0.1223 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.08.2020

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
    Komenského 1, 066 01 Humenné
  • 057/775 24 32

Fotogaléria